Infranord søker miljørådgiver

EPC RS Oslo S

Miljørådgiver
Administrativt
1 Generelt Fagleder ytre miljø i alle faser  
2 Rapporterer til HMS leder prosjekt
3 Personalansvar  
4 Fagansvar Ytre miljø
5 Stedfortreder HMS leder prosjekt
6 Stedfortreder for  
7 Rapportering Bidra med miljødata til prosjektets statusrapporter. Utarbeide separate miljørapporter som er definert i prosjektet.
8 Rolle ovenfor kunde Faglig kontaktperson for ytre miljø og levering av styringsdokumentasjon innenfor ytre miljø
Overordnet oppgavebeskrivelse
9 Oppgave- beskrivelse Utførende ansvar for att krav fra myndigheter og kunde når det gjelder ytre miljø blir ivaretatt i prosjektet EPC Railway Systems Oslo S
Fasespesifikke oppgaver
10 Overtakelse av prosjekt Delta i oppstartsmøte med kontraktsgjennomgang. Klarifisering og identifisering av krav og omfang innenfor eget område.  
11 Arbeid før oppstart av prosjekt Identifisere miljøaspekter, -konsekvenser og -risikoer. Kartlegge administrative krav som gjelder ytre miljø. Kartlegge lover og regler (myndigheter) Kartlegge krav fra kunde. Opprette miljøplan.
12 Prosjekteringsfasen Ansvarlig for å implementere og vedlikeholde miljøplan og underliggende dokumentasjon. Identifisering og risikovurdering av miljøaspekter i prosjekteringsfasen. Oppfølgning av miljøkrav. Gi innspill til prosjekteringen for å minimere miljørisikoer og miljøpåvirkning hvis mulig, samt sørge for at materiell og utstyr blir valgt i henhold til gjeldende miljøpraksis (feks substitusjonsplikten) Ved behov, delta ved revisjoner og befaringer.
13 Innkjøpsfasen Oppfølgning av miljøplan. Identifisering og risikovurdering av miljøaspekter. Ved behov, delta ved revisjoner og befaringer. Videreføre miljøkrav til underleverandører
14 Produksjonsfasen Aktiv risikostyring Koordinering med kunde og underleverandører Bistå innenfor andre HMS/QA-felt ved behov Miljørunder og/eller vernerunder Revisjoner av underleverandører ved behov Rapportering og oppfølgning av RUHer i prosjekt Rapportering; månedsrapporter, statusrapporter, årsrapporter, støykalender, miljøregnskap med mer Oppdatering og vedlikehold av miljøplanen og andre dokument Varsling, oppfølning av støy, lys, støv, avfallshåndtering og utslipp. Oppfølgning av kjemikaliebruk og stoffkartotek
15 Prosjekt- avslutning Samle og analysere data til prosjektevaluering. Forberede og lage utkast til forbedringslogg. Lage sluttrapporter på ytre miljø, og andre rapporter definert i prosjektet.  
Oppgaver relatert til fagavdelinger og roller
16 Planlegging Hovedkontakt ved spørsmål rundt ytre miljø Løpende kommunikasjon med kunde
17 HMS og ytre miljø Sørge for at krav og lover overholdes
18 QA, MV, risk og RAMS Aktivt delta og bidra med innspill
19 Personal Varsle i forhold til brudd på selskapets retningslinjer for HMS og kvalitet.
20 Dokument håndtering I henhold til gjeldende fullmaktsmatrise
21 Økonomi  
22 Innkjøp  
Myndigheter og fullmakter
23 Utdannelse Relevant utdannelse
24 Kunnskaper Miljøaspekter i bygge og anleggsbransjen Risikostyring IT kunnskaper Kjennskap til jernbane Norske lover og regelverk innenfor ytre miljø  
25 Erfaring/ praksis God kjennskap til anleggsbransjen Erfaring fra prosjektering, innkjøpsprosesser og produksjon/bygging Risikostyring
26 Kurs  
27 Krav HMS 40-timerskurs. BN lokale sikkerhetskurs del 1,2 og 3  
28 Annet Høy etisk standard og identifisering med selskapets verdier Gode samarbeidsevner Opptatt av forbedring