Stillingsbeskrivelser


På denne siden finner man stillingsbeskrivelser til alle faste stillinger i Aarhønen. Opptaksperiode vil bli annonsert i god tid, og varierer fra styre til styre, og gjeng til gjeng. Man kan bruke menyen til venstre for å velge styret eller gjengen som du er interessert i.

Organisasjonskart per 2014/2015

orgkart_2014

Stillinger i Hovedstyret

Kanzler

Kanzlerens arbeidsmengde bestemmes i stor grad av Kanzleren selv, men med stillingen følger det stort ansvar. Og ansvar fører til arbeid. Mye av jobben går ut på å følge opp arbeidet til resten av styret og passe på at alle tradisjoner blir ivaretatt. For å kunne stille som Kanzler må du ha sittet i et av de fire styrene på forhånd.

Krosjef

Krosjefens ansvar er å holde styr på Aarhønekroa, og holde oversikt over at alle gjør det de skal. Det er en utfordrende jobb, som gir mye erfaring innen organisering! En del av jobben er også å ha kontakt med de andre kjellersjefene fra andre linjer, som er en god anledning til å bli kjent med folk utenom Bygg!

Financeminister

Som Financeminister har du ansvar for å holde orden på hele linjeforeningens økonomi, men spesielt tilknyttet Hovedstyret. Regnskapet skal til enhver tid være oversiktlig og nøyaktig, og til slutt skal dette legges frem på generalforsamlingen. Arbeidsmengden er jevnt fordelt utover hele året.

Notarius Publicus

Dette er en sekretærstilling, som består i å skrive referater fra møtene, hente post, handle inn kontorrekvisita og sørge for kaffe og te på møtene. Notarius Publicus er også ansvarlig for arkivering. Ellers er det en stilling hvor man hjelper til der det trengs.

Skogvokter

Det å sitte som Skogvokter i H.M. Aarhønens rike er like mye fornøyelse som det er en utfordring. Du har da ansvaret for sosialiseringen av de nye studentene, De Raatne Ægg, og at de får en fin start her i landets beste studentby. En like høytstående oppgave er å vokte og sørge for at selveste Hennes Majestet alltid har det bra. Utenom dette er du med på å holde kontakt med andre linjeforeninger samt å stille opp hvis det er større arrangementer som trenger skogvokterens hjelpende hånd!

Redacteuren

Redacteuren har ansvaret for å gi ut Spikers Kårner, og det helst så mange ganger som mulig i løpet av sin tid i vervet. Både redaksjon, innhold og layout kan redacteuren selv velge. Arbeidsmengden er jevnt fordelt utover året, selv om det er litt ekstra innsats som kreves når det nærmer seg at neste utgave skal sendes i trykken.

Vice-Kanzler

Vice-Kanzler er hovedstyrets gamle ringrev, som har vært gjennom det meste et par ganger før og husker tilbake til sine yngre dager hvor alt var mye bedre enn det er nå. Med denne kunnskapen kommer han med nyttige tips og råd til de unge, og passer på at linjeforeningens stolte tradisjoner blir videreført. Man kan derfor ikke stille til valg som Vice-Kanzler, da denne rollen automatisk blir tillagt forrige periodes Kanzler.

Ceremonimester

Som Ceremonimester har du ansvaret for å arrangere sermoniene i Hennes Majestets rike, noe som hovedsakelig vil si immatrikuleringsballet og bursdagsfesten. I tillegg kan det dukke opp andre festligheter som skal gjennomføres. Det betyr at det blir ganske travelt i perioden før imm.ballet og før bursdagsfesten, altså i august og januar/februar, og roligere resten av året.

Nettmester

Nettmesterens oppgaver består i å holde hjemmesidene oppdatert, holde styr på e-postlistene våre og ellers alle andre datarelaterte ting. For å tre inn i denne stillingen trenger du ikke å ha A i IT, men du må være forberedt på å klø deg litt i hodet av og til.

Sjæfus Blæstus

Sjæfus Blæstus er ansvarlig for å bringe ut all informasjon til medlemmene av Hennes Majestet Aarhønen. Stillingen går ut på å sende ut ukentlig blæstemail, og ved større arrangementer skal det blæstes, lages plakater og billetter. Dette skal gjøres på en mest mulig engasjerende og kreativ måte.


Stillinger i Industrikontakten

Hvert år velges det inn fire nye medlemmer til Industrikontakten. Tre av disse sitter i to år, og den siste sitter i ett år. Det betyr at Industrikontaktens styre til enhver tid består av sju medlemmer.

Industrikontakten jobber for å skape kontakt mellom byggstudentene og byggenæringen, og samarbeider derfor tett med Næringslivsringen. Den mest synlige oppgaven Industrikontakten gjør er å arrangere bedriftspresentasjoner.

Å sitte i Industrikontakten er utrolig lærerikt samtidig som man får en unik sjanse til få god kontakt med bedrifter. Det er også viktig at man trives godt sammen i et styre, derfor er det stort fokus på å bli kjent med hverandre. Du får med andre ord i både pose og sekk – både det seriøse og det sosiale.

De tre styremedlemmene som sitter i to år fordeles mellom hovedoppgavene økonomi, nettansvarlig og Sommerjobbhjelpen. Hvilken stilling nye styremedlemmer trer inn i blir bestemt på det første møtet etter generalforsamling. Én av dem som sitter i to år blir i sitt andre år leder for Industrikontakten. De to andre vil være kloke rådgivere i tillegg til å jobbe med rekruttering, stillingsutlysninger og Studentstøtten.

Alle i Industrikontakten rullerer på to ansvarsområder i forbindelse med bedriftspresentasjoner. Disse oppgavene består i å være arrangementsansvarlig og ExCom-ansvarlig dvs. ansvarlig for registrering av påmeldte studenter og opplæring av dugnadsvakter fra ekskursjonskomiteen i 3. klasse.

 

1. års stillinger

Økonomiansvarlig

Stillingen innebærer alt som har med Industrikontaktens økonomi å gjøre. Dette innebærer å føre bilag og holde oversikt over regnskapet, betale regninger og sende ut faktura til bedrifter og andre Industrikontakten samarbeider med, for eksempel Næringslivsringen eller andre linjeforeninger. Industrikontakten er H.M. Aarhønens viktigste inntektskilde. Pengene vi tjener går til H.M. Aarhønens fond som blant annet har finansiert en betydelig del av hytteprosjektet.

Ansvarlig for Sommerjobbhjelpen

Styremedlemmet har ansvar for prosjektet Sommerjobbhjelpen i samarbeid med Næringslivsringen. Sommerjobbhjelpen har som oppgave å veilede og hjelpe studentene ved skriving av CV og søknader i forbindelse med utarbeidelse av sommerjobbsøknader. Der har jeg også vært kontaktperson mellom Sommerjobbhjelpen og bedriftene som er med i Næringslivsringen og som tilbyr sommerjobber.

Vervet som styremedlem i Aarhønen, innebærer også deltakelse i styret til Næringslivsringen (NLR) på vegne av H.M. Aarhønen. NLR er et forum der studenter, bygg- og anleggsnæringen og instituttene samarbeider om prosjekter som skal bidra til at faglige og sosiale sider ved Bygg- og miljøteknikk blir ivaretatt. Fremtidens byggstudium er et eksempel på resultat av dette samarbeidet NLR.

Nettansvarlig

Som nettansvarlig har du ansvar for å til en hver tid holde Industrikontaktens nettsider oppdaterte og være kontaktperson opp mot BPC som drifter vårt påmeldingssystem. I tillegg omfatter oppgaven å legge ut stillingsannonser på hjemmesidene, samt ta hånd om andre nettrelaterte oppgaver som dukker opp. Det venter en omstrukturering av Industrikontaktens nettsider i året som kommer, og vi søker derfor spesielt etter noen med erfaring innen IT og webdesign til å løse denne oppgaven.

Nettansvarlig er også ansvarlig for å arrangere utdelingen av Næringslivsringens PC-støtte. Dette skjer i starten av hvert år.

Vervet som styremedlem i Aarhønen, innebærer også deltakelse i styret til Næringslivsringen (NLR) på vegne av H.M. Aarhønen. NLR er et forum der studenter, bygg- og anleggsnæringen og instituttene samarbeider om prosjekter som skal bidra til at faglige og sosiale sider ved Bygg- og miljøteknikk blir ivaretatt. Fremtidens byggstudium er et eksempel på resultat av dette samarbeidet NLR.

Bedriftspresentasjonsansvarlig

Oppgavene består av å invitere og booke bedrifter til å holde bedriftspresentasjoner gjennom Industrikontakten. Personen skal også koordinere arrangementene ved å ha første kontakt med bedriftene og sørge for at auditorium og kantine er booket til presentasjonene. Personen skal også holde innloggingssystemet og nettsidene oppdatert med informasjon om bedriftspresentasjonene. Nettansvarlig er også ansvarlig for å arrangere utdelingen av Næringslivsringens PC-støtte. Dette skjer i starten av hvert år.

Vervet som styremedlem i Aarhønen, innebærer også deltakelse i styret til Næringslivsringen (NLR) på vegne av H.M. Aarhønen. NLR er et forum der studenter, bygg- og anleggsnæringen og instituttene samarbeider om prosjekter som skal bidra til at faglige og sosiale sider ved Bygg- og miljøteknikk blir ivaretatt. Fremtidens byggstudium er et eksempel på resultat av dette samarbeidet NLR.

 

2. års stillinger

Leder

Leder i Industrikontakten har ansvar for at den daglige driften i styret skal gå som normalt. Planlegging og organisering er derfor en naturlig del av vervet samtidig som han/hun sørger for at aktivitet i prosjektgruppene og økonomiarbeidet til en hver tid er under kontroll. Leder av Industrikontakten deltar på ledermøtet i H.M. Aarhønen der de fem styrene samordner sine arbeider og tar avgjørelser i saker som omhandler hele foreningen. Leder av Industrikontakten sitter også i Teknologiportens kontrollenhet sammen med Kanzler for å sørge for at arbeid og inntekter er rettferdig fordelt mellom linjene på fakultetet.

Rekrutteringsansvarlig

Stillingen innebærer å sitte i Næringslivsringens prosjektgruppe Rekruttering. Prosjektgruppen jobber med å øke rekrutteringen av flere flinke studenter til Bygg- og miljøteknikk. Dette gjøres blant annet ved arrangering av skolebesøk for byggstudenter og tilstedeværelse ved rekrutteringsarrangementer. Stillingen innebærer også ansvar for å distribuere stillingsannonser for bedrifter.

Ansvarlig for Studentstøtten

Styremedlemmet sitter i Næringslivsringens prosjektgruppe Studentstøtten. Prosjektgruppen jobber for at studentene på bygg forblir på bygg blant annet ved bevilgning av økonomisk støtte til arrangementer og grupperinger tilknyttet studiet. Han/ hun har også ansvar for å arrangere byggeplassbesøk på våren for 1.klasse. I tillegg sitter personen i Linjesamarbeidet, et samarbeidsforum mellom de ulike bedriftskomitéene på Gløshaugen, og har dermed kontakten med de andre bedriftskomitéene på universitetet. Styremedlemmet har også ansvaret for av bingoburet er i orden samt koordinering av ExComs dugnadsarbeid ved bedriftspresentasjoner.

 

Stillinger i Krostyret

Krosjef

Krosjefens ansvar er å holde styr på Aarhønekroa, og holde oversikt over at alle gjør det de skal. Det er en utfordrende jobb, som gir mye erfaring innen organisering! En del av jobben er også å ha kontakt med de andre kjellersjefene fra andre linjer, som er en god anledning til å bli kjent med folk utenom Bygg!

Økonomisjef

Vervet består i å holde orden på kroas økonomi, holde prisene på et studentvennlig nivå og sørge for at regnskapet går i null ved endt stilling. En viktig jobb er også å være realisten når det skal gjøres øl- og spritinnkjøp. Dette er en fin erfaring å få med seg om man er interessert, og har lyst til å lære litt om økonomi. Det er ikke noe krav til store forkunnskaper, alt kan læres!

Barsjef

Barsjefens ansvarsområde er baren på Aarhønekroa. Du skal skaffe barvakter til festene og sørge for at det blir utført reparasjoner og vedlikehold når det trengs. Hvis du er glad i mennesker og synes det er gøy å stå i baren, treffer du i denne jobben spikeren på hodet!

Innkjøpssjef

Innkjøpssjefen skal ikke bare sørge for at kjøleskapene og barskapet på kroa til enhver tid er fylt til randen av sprudlende Newtonske fluider, men har og ansvaret for at slike ting som dopapir og shotteglass alltid er å oppdrive.

Stillinger i Krogjengen

Krogjengen skal bestå av minst seks personer. Deres arbeidsoppgaver delegeres av Krostyret og kan for eksempel bestå av innkjøp av varer, barvakter og vedlikehold. En perfekt jobb for deg som vil være med på moroa, men som ikke vil ha like mye ansvar som de i Krostyret. Opptak til Krogjengen foregår ved behov, ikke på generalforsamling.


Stillinger i AKT-styret

Revysjef

Revysjefen har hovedansvar for at årets byggrevy blir satt opp, og skal sammen med resten av AKT-styret fordele nødvendige oppgaver. Når det gjelder arbeidsmengde, har revysjefen mest å gjøre i de siste månedene før oppsetningen, som finner sted i februar hvert år. For å kunne bli revysjef må man ha vært med på minst en tidligere revy.

Innholdsansvarlig

Innholdsansvarlig i AKT har ansvaret for alt som foregår på scenen under revyen. Dette medfører ansvar for at sketsjene er bra nok, for skuespillere, dansere og sangere som blir med på revyen, og at alt settes sammen til et forrykende show.

Kapellmester

Kapellmester har hovedansvar for musikk og band i byggrevyen. Dette innebærer blant annet valg av låter, arrangering, lede øvelser samt rekruttere bandmedlemmer til revyen. Det er altså kapellmesteren du skal kontakte dersom du er en kløpper på å spille på kam!

Teknisk ansvarlig

Teknisk ansvarlig har som oppgave å sørge for at det tekniske er på plass og fungerer under (og etter) revyen, samt å leie ut H. M. Aarhønens tekniske utstyr til andre linjeforeninger/arrangementer.

Økonomiansvarlig

Denne stillingen går ut på å ha ansvaret for AKTs økonomi, skaffe sponsormidler og føre regnskap.

Stillinger i Hytte-styret

Godsbestyrer

Godsbestyrer er hyttestyrets leder og er ansvarlig for driften av Hennes Majestet Aarhønens hytte samt oppfølging av de øvrige styremedlemmene. For å stille til Godsbestyrer må man inneha/tidligere innehatt et verv i et styre eller undergruppestyre i linjeforeningen. Når ny Godsbestyrer blir valgt, skal avtroppende Godsbestyrer sitte i en overlappende stilling i Hyttestyret frem til 1. juni samme år.

Kasserer

Kasserer er ansvarlig for økonomien til Hennes Majestet Aarhønens hytte, og skal sørge for at regnskapet føres oversiktlig til enhver tid.

Oppsynsmann

Oppsynsmann har ansvaret for å organisere og gjennomføre vedlikehold og dugnadsarbeid ved Hennes Majestet Aarhønens hytte. Oppsynsmann plikter å sette seg inn i i FDV-dokumentasjonen og sørge for at denne blir fulgt, se eget dokument.

Hovmester

Hovmester har ansvaret for å ta imot reservasjoner og drifte reservasjonssystemet til Hennes Majestet Aarhønens hytte. Hovmester har ansvaret for å formidle informasjon angående hytten til medlemmer av Hennes Majestet Aarhønen bygningslinjens forening