Studieretninger


 

Bygg og Miljøteknikk har fire forskjellige studieretninger å velge mellom. Etter å ha valgt studieretning, spesialiserer man seg i en hovedprofil. Studieretningene på Bygg er:

Bygg og anlegg

På denne studieretningen lærer du hvordan planlegge, utforme, lede, bygge, forvalte og utvikle alle typer bygninger og anlegg. Byggeprosjektene spenner fra enkle bolighus til veger, broer, tunneler, vann- og avløpssystemer, oljeplattformer og større samferdselsanlegg som jernbane og flyplass. Du lærer også om utfordringer knyttet til eiendomsledelse, ombygging, rehabilitering, bygningsvern og utvikling av eksisterende bygninger knyttet til byområder og tettsteder. De ulike hovedprofilene innenfor bygg og anlegg er:

 • Anleggsteknikk
 • Prosjektledelse
 • Bygnings- og materialteknikk
 • Eiendom – utvikling

Tilbake til toppen

Konstruksjon

Studieretningen konstruksjon omhandler hvordan vi utformer og beregner bygninger, broer og andre byggverk på land og til havs. Du får lære om de vanligste byggematerialene som treverk, betong, stål, aluminium og plast, og hvordan vi beregner materialenes oppførsel, hvor sterke de er og hvordan de kan benyttes til å lage bygningsdeler og konstruksjoner. For å kunne bygge trygge hus og konstruksjoner må vi ha innsikt i kreftene og påkjenningene som virker fra miljøet og hvordan fundamenteringen kan være. Vindbelastning vil for eksempel være svært viktig å ta hensyn til for et hus eller et fyrtårn på en vindutsatt holme, mens bølger og strømkrefter vil være viktigst for konstruksjoner ute i havet eller langs kystsonen. For en bro vil kanskje tyngden av kjøretøyene være det viktigste, mens taket på et hus inne i landet må tåle store snømengder. Innenfor konstruksjoner kan man spesialisere seg i:

 • Beregningsmekanikk
 • Betongteknologi
 • Geoteknikk
 • Marin byggteknikk
 • Prosjektering av konstruksjoner

Tilbake til toppen

 

Vann og Miljø

Studieretningen Vann og miljø fokuserer på miljøtekniske problemstillinger, særlig knyttet til bruk av vannressursene og vern om disse. En kan konsentrere seg om vannkraft og vassdragsteknikk, vannforsynings- og avløpsteknikk. Tiltak for vern av naturmiljøet står sentralt. Det finnes to forskjellige hovedprofiler:

 • Vannforsynings – og avløpsteknikk
 • Vassdragsteknikk

Tilbake til toppen

 

Veg, transport og geomatikk

Studieretningen har hovedfokus på kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen på samferdselsektoren, samt geomatikk som omfatter registrering, behandling, anvendelse og presentasjon av målinger på land og til havs. Alle transportformer dekkes, det vil si veg, jernbane, luft- og sjøtransport, men vegtrafikk og bytransport har størst vekt. Veg, transport og geomatikk tilbyr fordypning i:

 • Veg
 • Transport
 • Geomatikk
 • Jernbane

Tilbake til toppen