H.M. Aarhønens Fond ble opprettet på begynnelsen av 2000-tallet for å forvalte overskuddet fra driften av de ulike styrene i foreningen. Fondet gir støtte til prosjekter som kommer byggstudentene ved NTNU til gode. Fondet har blant annet støttet AKTs lydanlegg, FK Steindølenes treningsdresser, redningsvester til Byggs lag under badekarpadlingen, de nye avisstativene til Spikers og historieboka ”Aarhønen – De første 100 år”. Fondet har i tillegg investert stort i Aarhønehytta med ca. 750 000 kr og i underkant av 200 000 kr i badstua. Fondet finansierte dessuten en omfattende oppussing av Kroa for noen år siden. Det er verdt å merke seg at Fondet ikke gir støtte til å dekke driftsmidler, men er ment for å sponse smarte prosjekter og som en økonomisk sikkerhet for uforutsette utgifter. Statuttene, se nedenfor, gir nærmere informasjon.

 

Inntektene til Fondet kommer fra overskuddet til styrene med Industrikontakten som største bidragsyter, samt også Hovedstyret og AKT.

For å kunne få støtte fra Fondet må man sende en søknad til Fondsstyret. Søknaden trenger ikke være lang. Den må:

  • Gjøre rede for hva det søkes om penger til, og
  • Inneholde et budsjett

Medlemmene av Fondsstyret avgjør så om søknaden kan godkjennes. Fondsstyret ledes av Regent Arild Holm Clausen. I tillegg til Regenten sitter det to studenter (Kristian Willeke Romen og Bjørn Brørvik), en yngre Høyhet (Håkon Veivåg Tveit) og en eldre Høyhet (Nils Smeland) i styret. Ta gjerne kontakt med et av medlemmene av Fondsstyret for å få råd om utformingen av søknaden.

 

Er du usikker på hva man kan søke om fra Fondet? Her er en link for å se søknadene som er godkjent de siste to årene!

Hvis du har en god idé til et prosjekt; se §8 og §9 i statuttene og send en søknad til: fondet@aarhonen.no

Statutter for H.M. Aarhønens Fond

§1

Navnet på fondet er ”H.M. Aarhønens Fond”.

§2

Fondet er lokalisert i Trondheim kommune.

§3

H.M. Aarhønens Fond, heretter kalt Fondet, skal søke å gi Aarhønen økonomisk sikkerhet, og støtte foreningens streben for å bedre byggstudenters ve og vel. Fondet skal forvaltes med et langsiktig perspektiv.

§4

Fondet forvaltes av Fondsstyret, som består av fem medlemmer. 

Leder: Regenten i Aarhønen. 

Nestleder: En høyhet, professor eller annen fast ansatt ved ett av instituttene som sokner til bygningsingeniørutdanningen ved NTNU. Nestleder velges i partalls-år. Valgperioden er to år. 

Styremedlemmer: Tre personer; en yngre høyhet og to studenter som er medlemmer av Aarhønen. Den yngre høyheten velges i oddetalls-år, og sitter i to år. Studentene sitter i to år, og kan ikke ta gjenvalg til dette vervet. For å sikre kontinuitet velges de to studentrepresentantene i alternerende år.

Det er viktig at professorer og høyheter i Fondsstyret har nære bånd til linjeforeningen. Fondsstyrets medlemmer, med unntak av lederen, velges på ordinær generalforsamling i Aarhønen.

§5

Fondet skal hovedsaklig hente sine midler fra utbytte eller ekstraordinære inntekter som Aarhønens ulike styrer oppnår.

§6

Fondet skal ikke drive direkte næringsdrift.

§7

Fondet skal til en hver tid ha minst kr 100 000 (indeksregulert til 2014) på konto. Minimumsbeløpet på kr 100 000 kan kun benyttes til å dekke økonomiske krav eller ekstraordinære utgifter relatert til Aarhønens eiendeler. I tillegg skal Fondet til en hver tid ha tilstrekkelig med midler til å innfri eventuell gjeld som Aarhønen måtte ha. Fondsstyret skal informeres før foreningen tar opp lån. Den delen av Fondet som garanterer for eventuelle lån skal ikke brukes før lånet er nedbetalt.

§8

Fondsmidler kan benyttes til investeringer, oppstart av nye aktiviteter, samt oppgradering og anskaffelse av utstyr. Uforutsette utgifter kan dessuten dekkes når dette vurderes å være riktig og/eller nødvendig. En hver tildeling må komme studentene ved  masterstudiet i Bygg- og Miljøteknikk ved NTNU til gode. Støtte kan ikke innvilges til dekning av ordinær drift i Aarhønen.

§9

Alle medlemmer av Aarhønen kan søke om støtte fra Fondet. Skriftlig søknad om tildeling av fondsmidler rettes til Fondsstyret. Søknaden skal inneholde en begrunnelse og det bør foreligge et budsjett.

§10

Et flertall i Fondsstyret kan innvilge søknaden hvis tildelt beløp er lavere enn 200 000 kr (indeksregulert til 2014), jfr. dog §7 for båndlegging av fondsmidler. Ved eventuell stemmelikhet har leder av Fondsstyret dobbeltstemme. Søkes det om mer enn 200 000 kr, skal eventuell tildeling i tillegg godkjennes av generalforsamling i Aarhønen. Fondsstyret skal begrunne alle avgjørelser relatert til søknader om tildeling av fondsmidler. I tillegg til søker skal Kanzler og Financeminister orienteres om utfallet av søknadsbehandlingen.

§11

Financeminister foretar utbetalinger av tildelte fondsmidler med elektronisk godkjenning i nettbank av Fondsstyrets leder. Regnskap for Fondet samt en kort årsmelding presenteres på ordinær generalforsamling i Aarhønen.

§12

Endringer i Fondets statutter må godkjennes med flertall i Fondsstyret.

§13

I en eventuell periode uten reell drift i Aarhønen forvaltes Fondet av Regenten og de professorene/høyhetene som sitter i Fondsstyret på dette tidspunkt eller personer de selv utnevner. Fondsmidlene kan da benyttes til å sikre verdier i foreningen for framtiden, samt til initiativ for gjenopptak av aktiviteten i Aarhønen.

Revidert og vurdert 18.02.2016

 (Last ned statuttene som pdf her)