Hovedstyret

Hovedstyrets arbeidsoppgaver

Linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønens drift er organisert i de fem styrene Hovedstyret, Krostyret, Industrikontakten, Hyttestyret og AKT, Aarhønens Kulturelle Teater. Den daglige driften er det Hovedstyret som tar seg av. Hovedstyrets største og viktigste oppgave er fadderperioden, men det er også andre små og store arrangementer de har ansvaret for.

Hovedstyret 2020-2021

Eirik Furnes Havre

Kanzler

Kanzlerens arbeidsmengde bestemmes i stor grad av Kanzleren selv, men med stillingen følger det stort ansvar. Og ansvar fører til arbeid. Mye av jobben går ut på å følge opp arbeidet til resten av styret og passe på at alle tradisjoner blir ivaretatt. I tillegg har Kanzler ansvar for å representere Aarhønen i ulike utvalg i studentfrivilligheten.

E-post: kanzler@aarhonen.no

Anna Bjørnøy Dørheim

Vice-Kanzler

Vice-Kanzler er Hovedstyrets gamle ringrev, som har vært gjennom det meste et par ganger før og husker tilbake til sine yngre dager hvor alt var mye bedre enn det er nå. Med denne kunnskapen kommer hun med nyttige tips og råd til de unge, og passer på at linjeforeningens stolte tradisjoner blir videreført. Man kan derfor ikke stille til valg som Vice-Kanzler, da denne rollen automatisk blir tillagt forrige periodes Kanzler.

E-post: vicekanzler@aarhonen.no

Runa Herdisdatter Kierulf

Ceremonimester

Som Ceremonimester har du ansvaret for å arrangere sermoniene i Hennes Majestets rike, noe som hovedsakelig vil si immatrikuleringsballet og bursdagsfesten. I tillegg kan det dukke opp andre festligheter som skal gjennomføres. Det betyr at det blir ganske travelt i perioden før imm.ballet og før bursdagsfesten, altså i august og januar/februar, og roligere resten av året.

E-post: ceremonimester@aarhonen.no

Iselin Torkveen Skjølås

Skogvokter

Skogvokter er linjeforeningens koordinator, noe som blant annet innebærer å ha en oversikt over hva som skjer av ulike aktiviteter i Aarhønen. Vedkommende representerer undergruppene og skal tale deres sak på møtene med Hovedstyret. I tillegg skal Skogvokter kunne bidra til samarbeid innad i linjeforeningen ved å vite hvem som skal kontaktes ved ulike behov. Skogvokter har ansvaret for gjengopptak på våren og høsten, og styreopptak på våren. Skogvokter sitt mest ærefulle oppdrag er å være personlig livvakt for Hennes Majestet.

E-post: skogvokter@aarhonen.no

Signe Petrohai Pedersen

Sjefredacteur

Sjefredacteur er leder over Redactionsstyret, som består av Nettmester og Redacteur. Redactionen består av det som tidligere var blæstegjengen, nettgjengen og redaksjonen til linjeforeningsavisen Spikers Kårner Redactionen har ansvar for å utgi Spikers Kårner, drifte og utvikle nettsiden og blæste viktig informasjon fra Aarhønen ut til byggstudentene.

E-post: sjefredacteur@aarhonen.no

Johannes Guldahl

Financeminister

Som Financeminister har man ansvar for å holde orden på hele linjeforeningens økonomi, men spesielt tilknyttet Hovedstyret. Regnskapet skal til enhver tid være oversiktlig og nøyaktig, og til slutt skal dette legges frem på generalforsamlingen. Arbeidsmengden er jevnt fordelt utover hele året.

E-post: financeminister@aarhonen.no

Isak Viken

Notarius Publicus

Dette er en sekretæstilling. Notarius Publicus er ansvarlig for å føre referat på Hovedstyremøtene, for å forvalte eiendelene, kontorene og arkivene til H.M. Aarhønen. Ansvarlig for innkjøp av kontorrekvisita og annet driftsmateriell. Notarius Publicus skal holde oversikt over Aarhøneartikler og i samarbeid med Financeminister bestille nye hvis det trengs. Post som kommer til H.M. Aarhønen skal hentes og distribueres av Notarius. Invitasjoner til diverse sosiale arrangementer, som medlemmer av Hovedstyret ønskes å delta på, tas i mot og besvares av Notarius Publicus. Ellers er det en stilling hvor man hjelper til der det trengs.

E-post: notarius@aarhonen.no

Knut Kalhagen

Industriminister

Industriminster er leder av Industrikontakten, som er bedriftskontakten til Bygg- og miljøteknikk. Industrikontakten skal skape kontakt mellom studentene og næringslivet, gjennom bedriftspresentasjon, kurs og bedriftsbesøk. Industriminister koordinerer og leder medlemmene i Industrikontakten-styret, og sørger for Aarhønens inntekter.

E-post: industriminister@aarhonen.no